Interaktywny produkt IT

 

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Interaktywny produkt IT” jest Akademia Morska w Szczecinie.
 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja branży IT i zachęcenie młodzieży do rozwoju i kształcenia w kierunku zawodów związanych z tą specjalnością.
 4. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs organizowany jest corocznie.

 

§2 Organizacja konkursu

 1. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.informatyka.am.szczecin.pl\ipit\rejestracja.
 2. Pracę konkursową stanowi interaktywny produkt przy wykonaniu którego wykorzystane zostały narzędzia IT, np. aplikacja, animacja, strona www, film multimedialny.
 3. Praca konkursowa musi być przesłana w formacie źródłowym, który umożliwia jej ewentualną modyfikację.
 4. Praca konkursowa może być przesłana indywidualnie, lub zespołowo. W przypadku, gdy praca została wykonana przez kilka osób w procesie rejestracji należy wskazać kierownika zespołu.
 5. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych Partnerom,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Akademii Morskiej w Szczecinie,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony www.informatyka.am.szczecin.pl,
  • przesłanie pracy konkursowej wraz z krótkim opisem (maksymalnie 1 strona A4), który zawierał będzie informacje na temat funkcjonalności produktu oraz użytych narzędzi IT.
  Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów prawnych
 7. Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych upływa (data zostanie podana w dniu ogłoszenia konkursu)
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia (data zostanie podana w dniu ogłoszenia konkursu)

 

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na stronie www.informatyka.am.szczecin.pl\ipit\nagrody.
 2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Partnerów konkursu i Akademii Morskiej w Szczecinie.
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących kryteriów:
  • złożoność pracy konkursowej,
  • użyte narzędzia IT,
  • innowacyjność rozwiązania,
  • interaktywność pracy,
  • wymiar estetyczny.
 4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
 5. Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych projektów przyjmowani będą na kierunek studiów Informatyka prowadzony na Akademii Morskiej w Szczecinie poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 6. Wszyscy Autorzy prac nagrodzonych otrzymają okolicznościowe dyplomy.
 7. W przypadku pracy zespołowej prawo do nagrody przysługuje kierownikowi zespołu.
 8. Lista zwycięzców każdej edycji konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.informatyka.am.szczecin.pl\ipit\wyniki.
 9. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 10. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zorganizowania gali finałowej konkursu. W takim przypadku finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w niej. Jest to warunek przyznania nagrody i uzyskania statusu laureata konkursu.
 11. W przypadku kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.informatyka.am.szczecin.pl\ipit\regulamin.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.