Dnia 01 marca 2010 r. Akademia Morska w Szczecinie rozpoczęła projekt o nazwie „CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską” w ramach priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój oferty edukacyjnej Uczelni związanej z potrzebami rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej i śródlądowej.

Cele szczegółowe projektu:
1. Uruchomienie w roku akademickim 2010/2011 kierunku studiów Informatyka na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.
2. Przeprowadzenie kursów językowych w okresie 2010-2012 dla pracowników dydaktycznych Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzących zajęcia w języku angielskim lub pragnących podnieść własne umiejętności w tym zakresie.
3. Przeprowadzenie kursów w okresie 2010-2012 dla osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach z zakresu branży morskiej.

Całkowity budżet projektu: 2 965 741,43 zł
(w tym: 2 520 880,22 zł - Europejski Fundusz Społeczny; 444 861,21 zł - budżet państwa)
Okres realizacji projektu: 01.03.2010 r. – 31.07.2014 r.

Zarządzanie projektem:
Kierownik Projektu
Piotr Borkowski

Asystentka Kierownika Projektu
Anna Kosicka

Specjalista ds. rozliczeń finansowych
Bożena Górna

Koordynatorzy zadań:
zadanie - Kierunek Informatyka
Jarosław Chomski

zadanie - Kursy językowe
Magda Kosińska

zadanie - Kursy morskie
Adrian Druchniak